Avís Legal

1.- OBJECTE i CONDICIONS D’ÚS GENERALS

En compliment de la normativa definida a la Llei 34/ 2002, del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informem que la plana que vostè està visualitzant és propietat de la mercantil ASSESSORIA CODINA GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL, ( d’ara en endavant CODINA ADVOCATS) amb NIF B-17296708 i domicili a Girona, carrer dels Verns, núm. 3 de Girona, inscrita al registre mercantil de Girona, volum 102, foli 207, full GI-1880 i té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix CODINA ADVOCATS.

 També inclou la possibilitat de poder sol·licitar aquests serveis, formular preguntes legals i consultar les novetats legislatives.
L’accés i utilització de la web es troben sotmesos a condicions particulars de cada servei i a tots els avisos i comunicacions a l’usuari per part de CODINA ADVOCATS.

CODINA ADVOCATS podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la web, les condicions generals o particulars dels seus serveis, instruccions o avisos. L’accés a algun dels espais de la plana web estan subjectes a condicions particulars d’ús. La utilització de qualsevol servei equivaldrà a l’acceptació de les condicions particulars que li siguin aplicables.

2.- ACCÉS i UTILITZACIÓ DE LA WEB

CODINA ADVOCATS es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts de la web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Tanmateix, CODINA ADVOCATS, es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

Tant l’accés a la web de CODINA ADVOCATS, com l’ús de qualsevol informació que contingui és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o en faci ús. D’aquesta manera CODINA ADVOCATS no respon de cap conseqüència, detriment o perjudici que pogués esdevenir-se per l’accés o ús de la informació.

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els serveis i continguts d’acord amb les presents condicions generals d’ús de la web i sense contradir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

L’establiment d’hipervincles no suposa en cap cas la existència de relació entre CODINA ADVOCATS i el propietari de la web, ni el coneixement i/o aprovació per part de CODINA ADVOCATS dels seus continguts i/o serveis.

 3.- CONTINGUTS

Tots els drets de propieat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element introduït en la web pertanyen a CODINA ADVOCATS.

Sota cap concepte l’accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels esmentats drets. Aquestes condicions generals d’ús de la web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels seus continguts diferents als aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització, atorgada específicament per aquest efecte, de CODINA ADVOCATS o del tercer titular amb drets afectats.

La plana web conté escrits, opinions, normatives, entre d’altres amb finalitats merament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquestes matèries podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre qüestions analitzades. Tanmateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense cap notificació prèvia.Sota cap concepte, els materials continguts a la web, poden ser considerats, com a substitutius d’assessorament legal o d’altre naturalesa. L’accés a aquests materials no implica cap relació entre l’usuari i CODINA ADVOCATS ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional.

Tanmateix la web posa a disposició dels usuaris hipervincles o eines de recerca que permeten als usuaris accedir a planes web que pertanyen a tercers. L’accés i utilització de les esmentades planes així com els serveis i/o continguts que ofereixin, estaran subjectes a les condicions particulars d’aquests tercers titulars de les mateixes i tindran lloc sobra la exclusiva responsabilitat de l’usuari. El fet que la web faci referència a aquests tercers, no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos, no atorgant cap garantia respecte dels mateixos.

 4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CODINA ADVOCATS manifesta que ha adoptat totes les mesures de caire tècnic i organitzatives legalment establertes per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estan exposats. No obstant això, CODINA ADVOCATS no serà responsable dels perjudicis que es puguin originar a conseqüència de l’accés i/o ús no autoritzat de les esmentades dades per part de tercers com a conseqüència d’atacs informàtics.

Les dades personals que els usuaris voluntàriament facilitin a CODINA ADVOCATS seran  incorporades a un fitxer responsabilitat de CODINA ADVOCATS. La finalitat de l’esmentat fitxer és la prestació, gestió, manteniment, tractament i millora dels serveis de l’esmentada societat, així com la informació sobre legislació i serveis que puguin ser d’interès per a l’usuari.

Els usuaris podran exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que s’estableixen a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, respecte a qualsevol dada de caràcter personal que hagi estat facilitada, a través de l’adreça de correu electrònic protecciodades@codinacia.com o bé en el domicili situat al carrer dels Verns, 3, 17004-Girona.

 5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CODINA ADVOCATS, no garanteix ni es farà responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

a) Manca de disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, dels serveis, dels continguts i/o d’aquells altres llocs web amb els que s’hagin establert hipervincles.

b) La presència de virus o altres elements introduïts a la web per tercers aliens a CODINA ADVOCATS que poguessin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.

c) L’accés de tercers no autoritzats a les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús de la web que realitzi l’usuari.

d) L’actitud, qualitat, fiabilitat, utilitat, adequació per a qualsevol tipus de propòsit, veracitat, exactitud, actualitat i disponibilitat dels continguts dels serveis.

e) L’ utilitat que els usuaris facin de la web, dels seus continguts i/o serveis.

f) L’ús inadequat de la clau d’accés o password facilitat per CODINA ADVOCATS. (Recordem que el deure de mantenir-la en secret, és responsabilitat exclusiva del subscriptor. L’ incompliment de l’establert en aquest paràgraf podrà donar lloc a la resolució del mateix).

g) Els productes, serveis o continguts oferts per tercers a les que l’usuari accedeixi per mitjà d’hipervincles o instruments de localitzadors que CODINA ADVOCATS posi a la seva disposició en la web.

h) Les relacions contractuals que es poguessin establir entre usuaris i els tercers de qui les dades s’esmentin en la web de CODINA ADVOCATS.

i) Els continguts, informació i/o serveis oferts en les que es troben establerts els hipervincles amb la web.

j) Els problemes tècnics o errades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui per mitjà de la web o les planes web de tercers.

6.- NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de nul·litat, invalidesa o infructuositat, de qualsevol d’aquestes clàusules, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuarien essent vinculants per a les dues parts.

La renúncia de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les condicions generals d’ús de la web aquí establertes no implicarà una renúncia amb caràcter general ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

 7.- LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Les condicions generals d’ús de la web i qualsevol condició particular o altres documents relacionats amb la web, els continguts i/o els serveis es regeixen pel que es disposa a la normativa vigent en relació a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per aquells casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts es puguin sotmetre a un fur, CODINA ADVOCATS i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona. En tot cas seran d’aplicació les normes i l’Ordenament Jurídic Espanyol.

 L’usuari declara haver llegit i acceptat íntegrament les presents condicions generals d’us de la web vigents en el moment d’accedir a la web.

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.